Qeveria RMV / Legalizimi i kanabisit edhe për përdorim mjeksor por edhe personal Do të themelohet Agjenci e Kanabisit

45

Grupi i punës për përgatitjen e ndryshimeve në legjislacionin për dekriminalizimin, legalizimin dhe përdorimin e përfitimeve mjekësore, sociale dhe ekonomike të kanabisit ”, i përbërë nga institucione, shoqata dhe organizata të shoqërisë civile, bazuar në kërkesat dhe propozimet e paraqitura nga aktorë të ndryshëm në Zyrën e kryeministri i Republikës së Maqedonisë Veriore.

Koordinatori Kombëtar për Komunikimet Strategjike në Qeveri është emëruar Koordinator i Grupit të Punës, dhe institucionet e mëposhtme dhe palët e interesit do të jenë anëtarë dhe do të ftohen të marrin pjesë:

 • Një përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit;
 • Përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë;
 • Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë;
 • Përfaqësues nga Ministria e Brendshme;
 • Përfaqësues nga Shoqata e Toksikologëve;
 • Përfaqësues nga Shoqata e Pediatërve;
 • Përfaqësues nga Shoqata e Onkologëve;
 • Përfaqësues nga Shoqata e Farmacistëve të Rinj;
 • Përfaqësues nga Shoqata e kriminelëve të rinj;
 • Përfaqësuesi i Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut;
 • Përfaqësues nga HOPS – Opsione për jetë të shëndetshme Shkup;
 • Përfaqësues nga Marzhi i Koalicionit;
 • Përfaqësues nga Shoqata Operacioni Çlirimi;
 • Përfaqësues i Shoqatës për Kanabis dhe Politikat e Gjelbra Bilka;
 • Përfaqësuesi i OJQ-së Koalicioni Instituti i Kanabisit Pelagonija;
 • Përfaqësuesi i Këshillit Kombëtar Rinor të Maqedonisë;
 • Përfaqësues nga Mac Cannabis, Shoqata e Prodhuesve të Kanabisit Mjekësor;

Mandati i grupit të punës mbulon çështjet vijuese në lidhje me rregullimin e prodhimit dhe përdorimit të bimës së kanabisit:

 • Dekriminalizimi dhe legalizimi i posedimit dhe përdorimit personal;
 • Dekriminalizimi i kultivimit të bimëve për përdorim personal;
 • Shqyrtimi i mundësive për themelimin dhe funksionimin e klubeve sociale;
 • Rritja e numrit të kushteve shëndetësore për të cilat mund të përdoret kanabisi;
 • Leje për mjekët privatë të shëndetit të përshkruajnë përgatitje të kanabisit dhe mundësinë që pacienti që ka marrë një rekomandim për trajtim me preparate kanabisi të jetë në gjendje të rritet dhe ta përdorë atë në një formë që i përshtatet më së miri gjendjes së tij (oralisht, me inhalim ose përmes supozitorëve) ;
 • Themelimi i Agjencisë së Kanabisit;
 • Krijimi i një Fondi nga detyrimet / taksat që kompanitë që prodhojnë dhe tregtojnë kanabis do t’i paguajnë shtetit, në mënyrë që të mbështesin projekte me interes shoqëror në fushën e trajtimit të sëmundjeve të rralla, mediave, punonjësve të medias dhe prodhimit të shtëpive përmbajtja mediatike, shoqëria civile, kultura dhe sportet, si dhe të mbështesin punën e Agjencisë së Kanabisit.