Në tremujorin e dytë, tetë ankesa nga përdoruesit e shërbimeve postare

23
  • Në tremujorin e dytë të këtij viti janë paraqitur tetë ankesa në Agjencinë e Postës nga përdorues të shërbimeve postare. Shtatë nga ankesat janë nga persona fizik dhe një nga person juridik. Tri ankesa janë dërguar te ofruesit e shërbimeve postare në tregun e lirë, dhe pesë për shërbimet e ofruesit të shërbimit universal SH.A. Posta e Maqedonisë së Veriut, në të cilat përdoruesit kanë raportuar tejkalim të afatit për dorëzimin e parcelave të regjistruara, humbje të një parcelë në trafikun postar ndërkombëtar, si dhe probleme me dërgimin në një zonë të caktuar. Agjencia e Postave njofton se veç e veç për çdo ankesë kanë ndërmarrë veprimet përkatëse, sipas të cilave SH.A. “Posta e Maqedonisë së Veriut” ka paguar kompensim për dëmet në bazë të ndryshme ligjore, në bazë të kërkesave të arsyetuara të parashtruesve. Ndryshe nga ankesat që janë paraqitur për shërbimet e një ofruesi kombëtar të shërbimit postar, ankesat që janë paraqitur për pjesën tjetër të ofruesve kanë të bëjnë me dorëzimin e parcelave të noterizuara për të cilat parashikohet një procedurë e veçantë dërgimi me ligj tjetër. Lidhur me to janë ndërmarrë disa aktivitete lidhur me mënyrën e dorëzimit dhe kërkuesve iu është përgjigjur në kohën e duhur. Agjencia e Postave në tremujorin e dytë ka lëshuar dy autorizime të përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare dhe gjatë një mbikëqyrjeje të jashtëzakonshme të një subjekti postar në tregun e lirë janë lëshuar katër tarifa rrugore.