Antikorrupsioni hapë procedurë penale për 10 ish prokurorë të PSP-së

218

linku https://telma.com.mk/antikoruptsiska-povede-prekrshochna-postapka-za-deset-poraneshni-spetsijalni-obviniteli/

Në seancën e sotme, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit vendosi të fillojë procedura kundërvajtëse ndaj ish-prokurorëve nga Prokuroria Publike, Katica Janeva, Fatime Fetai, Elizabeta Josifoska, Lile Stefanova, Burim Rustemi, Gavril Bubevski, Stevco Donebrov dhe Trajce Pelivanov,Artan Ajro dhe Lubomir Llape. sepse, siç thonë ata nga Komisioni, ata vazhdimisht morën të ardhura shtesë (tarifa) dhe për të njëjtat pasi tejkaluan vlerën e 20 pagave mesatare ata nuk raportuan një ndryshim në situatën e pronës, i cili veproi në kundërshtim me Ligjin për Parandalimin. është në korrupsion.

  • Sipas Planit Vjetor për monitorimin e gjendjes së pasurisë dhe konfliktit të interesave të KKPK-së, pyetësorët e ish-prokurorëve të SPO janë subjekt i verifikimit. Në procedurën për përcaktimin e gjendjes faktike, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit mori të dhëna nga Ministria e Financave, i cili konkludoi se ish-prokurorët nga SPO vazhdimisht merrnin të ardhura shtesë (tarifa) dhe nuk raportonin një ndryshim në pasuritë e pronës, pasi tejkalonin vlerën e 20 pagave mesatare. kusht që ata të vepronin në kundërshtim me nenin 85 të KKPK-së. Duke u nisur nga sa më sipër, KKPK përfundoi që të fillojë procedura kundërvajtëse për personat vijues Katica Janeva, Fatime Fetai, Elizabeta Josifoska, Lile Stefanova, Burim Rustemi, Gavril Bubevski, Stevço Donev, Trajçe Pelivanov, Artan Ajro,dhe Ljubomir Lape.

Në seancën e sotme të 29-të, Komisioni, bazuar në informacionin e marrë, vendosi të hapë një çështje me iniciativën e vet në lidhje me pretendimet për dyshime për veprime të paligjshme të bashkëpunëtorit të jashtëm për çështje sportive të Kryeministrit të RSM, Daniel Dimevski. i cili në cilësinë e bashkëpunëtorit të jashtëm dhe menaxherit të personit juridik Turd Olympik DOO Shkup fitoi kapacitetin e qiramarrësit të SRC “Kale” e cila në rolin e bashkëpunëtorit të jashtëm arriti interesa private të cilat dëmtuan buxhetin e RSM.

Bazuar në informacionin e marrë nga media për një hyrje të konsiderueshme të ndihmës së huaj (donacione) për kohëzgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme siç ishte raportuar më parë, KSHPK vendosi të ndërmarrë veprime konkrete për të mbledhur informacione përkatëse se si të përdorin alokimet e huaja të ndara dhe ndihma shtëpiake. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka ngritur gjithashtu një rast me iniciativën e tij për të hetuar dezinfektuesit e paregjistruar të gjetur në përdorim.

Komisioni Kundër Korrupsionit informon se ai vazhdon pas trajtimit të një çështjeje të formuar pas një raporti me pretendime të pretenduara për veprime të paligjshme të Shefit të Bashkësisë Fetare Islame.