Administratorët do të shpërblehen me një shtesë rroge pas zgjedhjeve

42

Punonjësit nga institucionet qendrore të ekzekutivit mund të marrin një shtesë pagash deri në 30% të pagës së rregullt.

Nga shërbimi qeveritar për shtyp shpjegojnë se një shtesë rroge mund të merret deri në 30% të numrit të përgjithshëm të punonjësve në institucion dhe pagesa nuk do të jetë për ata që kanë të drejtë për një shtesë rroge me një ligj të veçantë ose marrëveshje kolektive.

Madhësia e shtesës do të varet nga buxheti në dispozicion i institucionit.

Theksojmë se deri më tani nuk është bërë asnjë pagesë, duke qenë se janë shpallur zgjedhjet lokale. Pagesa e shtesës së pagës do të realizohet pas zgjedhjeve lokale, kur do të finalizohet se cilët persona do të marrin shtesën e pagës – njoftoi Qeveria.

Sipas Dekretit të miratuar në një seancë të qeverisë më 5 gusht, e drejta për një shtesë rroge deri në 30 përqind të pagës së rregullt mund të ushtrohet nga punonjësit për shkak të specifikës së punës dhe detyrave dhe rritjes së ngarkesës së punës, si dhe arritjes së jashtëzakonshme rezulton në shërbim të interesit publik dhe ekzekutimin efikas të kompetencave të tij.