300 kujdestarë janë trajnuar për t’u kujdesur për 900 të moshuar në shtëpitë e tyre

92

Me Projektin e Përmirësimit të Shërbimeve Sociale, 300 kujdestarë do të sigurojnë kujdes për 900 të moshuar mbi moshën 65 vjeç në shtëpitë e tyre.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale deklaron se kjo reformë sociale parashikon realizimin e shërbimeve sociale të tilla si ndihma dhe kujdesi në shtëpinë e të moshuarve dhe ofrimin e shërbimeve në Qendrën e Kujdesit Ditor për Personat me Aftësi të Kufizuara. Fëmijët me aftësi të kufizuara në Qendrat ditore do të marrin terapi grupore, individuale dhe profesionale. Përveç punës me personat me aftësi të kufizuara, këshillimi dhe punëtoritë ofrohen me prindër në mënyrë që ata të merren më lehtë me fëmijët e tyre në shtëpi.

Reforma sociale është një nga çështjet kryesore në sistemin e mbrojtjes sociale qëllimi strategjik i të cilit është të sigurojë ndryshime thelbësore në forcimin e kapitalit njerëzor, uljen e varfërisë dhe ngritjen e cilësisë së jetës në vend. “Kjo reformë gjithashtu jep rezultate konkrete, ofron shërbime të reja sociale për përfituesit dhe krijon vende të reja pune, duke përfshirë edhe për ata qytetarë nga kategoritë e prekshme,” tha Ministria.

Si pjesë e projektit për të përmirësuar shërbimet sociale, të zbatuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, me mbështetjen e Bankës Botërore, ne po ulim shërbimet sociale në nivelin lokal, në mënyrë që t’i bëjmë ato të arritshme në vendet më të largëta të vendbanimi

Deri më tani, 19 marrëveshje për grante janë lidhur përmes projektit, të cilat përfshijnë projekte në 24 komuna.