Shtypshkronja Evropa 92 “majmë u gostit ” me hiset e tenderit për libra shkollorë

291

linku https://faktor.mk/koi-firmi-go-lapnaa-golemiot-tender-za-uchebnici

Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të paguajë 5.7 milion euro për pesë firma vendase për të përkthyer, lekturuar, rregulluar dhe shtypur libra shkollorë për arsimin fillor dhe të mesëm për vitin e ardhshëm 2020 në RMV .Tashmë janë shpallur kontratat e prokurimit publik, por bëhet fjalë për një marrëveshje kornizë që do të përfundohet pasi firmat e zgjedhura të paraqesin garanci bankare.

Në nëntë raste të ndara, Ministria në të vërtetë kontrakton me pesë ndërmarrje, më e madhja prej të cilave është shtypshkronja nga Koçani Evropa 92. Përkatësisht, nëse vlera e përgjithshme e prokurimit është 5.7 milion euro ose 348 milion denarë, Evropa 92 duhet të shtypë libra shkollorë për vlerën 2.6 milion euro. ose së paku gjysmën e totalit të vlerave të mjeteve.Sidoqoftë, janë përzgjedhur edhe katër ndërmarrje të tjera – Arberia Design nga Tetova merr pjesë në tre kontrata ose duhet të shtypë libra shkollorë në shumën gati 1.6 milion euro. Ars Lamina lidh tre kontrata me një vlerë të përgjithshme të prokurimit 29.3 milion denarë ose 476 mijë euro. Poashtu Ministria e Arsimit ka një marrëveshje me Poliesterdej me vlerë 42 milion denarë ose 683 mijë euro dhe me Ars Studio Tamara që mori një marrëveshje me vlerë 17.7 milion denarë ose 28.7 mijë euro.Marrëveshjet janë korniza që kërkojnë shtypjen dhe shpërndarjen e librave shkollorë në tirazhe të ndryshëm, tirazhe të ndryshme veç e veç për secilën prej kompanive.A.T

Европа 92 „лапна најтежок“ дел од тендерот за учебниците

Објавено во: Економија03 Јануари, 2020

Министерството за образование и наука ќе плати 5,7 милиони евра на пет домашни фирми кои треба да преведуваат, лекторираат, уредат и да испечатат учебници за основно и средно образование за следната година. Договорите за јавната набавка се веќе објавени, но станува збор за рамковен договор кој ќе биде склучен откако одбраните фирми ќе достават и банкарски гаранции.

Во девет одделни дела впрочем Министерството склучува договори со пет фирми од кои најголемиот го има кочанската печатница Европа 92. Имено ако вредноста на вкупната набавка е 5,7 милиони евра или 348 милиони днеари, Европа 92 треба да испечати учебници за 2,6 милиони евра или безмалку една половина од вкупните средства.

Сепак одбрани се и четири други фирми – Арбериа Десигн од Тетово партиципира во три договори или треба да испечати учебници во вкупна вредност од безмалку 1,6 милиони евра. Арс Ламина склучува три договори со вкупна вредност на набавката од 29,3 милиони денари или 476 илјади евра. По еден договор има со Полиестердеј кој вреди 42 милиони денари или 683 илјади евра и со Арс Студио Тамара која добила договор вреден 17,7 милиони денари или 28,7 илјади евра.

Спогодбите се рамковни се бара печатење и дистрибуција на учебниците во различен тираж, различен за секоја од фирмите.

А.Т.