Pas Artan Grubit edhe OEMVP-së thotë / Pranohet propozimi i ynë për ndryshim të Ligjit për parandalimin e larjes së parave dhe financimit të terrorizmit, tatari e mer vesh ?

288