Partitë politike në Maqedoni nënshkruan Kodin për zgjedhje lokale të drejta dhe demokratike

45

Sot në Klubin e Deputetëve, partitë politike nënshkruan Kodin për zgjedhje lokale të drejta dhe demokratike. Me nënshkrimin, partitë politike angazhohen për një proces zgjedhor demokratik që respekton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, në mënyrë që të arrihen zgjedhje transparente, gjithëpërfshirëse dhe të përgjegjshme.

Të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje u zotuan të respektojnë ligjin, të mos përdorin kapacitetet dhe potencialet shtetërore që u përkasin të gjithë qytetarëve, për konkurrencë të drejtë dhe barazi të forcave të të gjithë atyre që marrin pjesë në fushatë.

Në këtë mënyrë, vlerat themelore të demokracisë forcohen dhe ajo kontribuon në ndërtimin e besimit në sistemin zgjedhor. Këtë vit, për herë të parë, u prezantua një nën-pikë mbi diskriminimin gjinor, e cila zgjeron Kodin në një kategori tjetër të rëndësishme.

Gazetarët, redaktorët dhe udhëheqësit e mediave nënshkruan gjithashtu një kartë për raportim etik mbi fushatën zgjedhore, duke u zotuar për informacion objektiv, të vërtetë dhe në kohë, duke pasur përgjegjësi dhe vetëdije të plotë për rolin e tyre në zgjedhjet e ardhshme lokale në vend.

Punonjësit e mediave pranuan Kartën dhe ranë dakord që puna e mediave do të respektojë parimet e ekuilibrit, një dallim të qartë midis informacionit dhe komenteve, ndershmërisë dhe pavarësisë, solidaritetit profesional, pavarësisë editoriale dhe integritetit profesional, respektit dhe tolerancës, mundësi të barabarta për gratë dhe burrat si dhe liria dhe përgjegjësia