MPB: Problemi me numrat e dyfishtë të identitetit daton që nga viti 1981

57

Problemi me numrat e dyfishtë të identitetit filloi në 1981 dhe pas zbulimit të tij, anulimi i këtyre numrave të identitetit filloi menjëherë dhe ajo procedurë ka vazhduar për një kohë të gjatë, dhe shumë prej këtyre numrave të identitetit janë anuluar.

Gjegjësisht, ky fenomen filloi në 1981, kur identifikimi elektronik dhe regjistrimi i numrave personal të identifikimit u fut në Republikën e Maqedonisë Veriore. Procedura për anulimin e numrave të identitetit ka vazhduar për një kohë të gjatë dhe po vazhdon, dhe shumë prej këtyre numrave të identitetit janë anuluar. Deklarata se ekzistojnë 20,000 numra të dyfishtë ID në Republikën e Maqedonisë Veriore është e pabazuar dhe e pabazuar, duke pasur parasysh të dhënat në dispozicion të Ministrisë së Brendshme, informon Ministria e Brendshme.

Ata shtojnë se Departamenti i Çështjeve Civile brenda fushës së kompetencave të tij ka një detyrim ligjor për të përcaktuar dhe anuluar numrin e identitetit të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë Veriore në përputhje me Ligjin për numrin e ID (“Gazeta Zyrtare e RSM Nr. 137 / 2013 dhe 55/2016 “).

  • Numri i identitetit të një qytetari sipas ligjit ekzistues përcaktohet sipas vendit të regjistrimit të shtetasit në regjistrin e lindjeve në Republikën e Maqedonisë Veriore. Sipas Ligjit për Identitetin Unik të Numrit të Qytetarëve nga 1980, kur u rregullua identifikimi i numrit personal të identifikimit për herë të parë, regjistrimi i numrit personal të identifikimit në RSM u përcaktua në bazë të vendbanimit të qytetarëve, dhe vetëm për fëmijët e porsalindur sipas vendit të lindjes në Republikën e Veriut Nëntë zonat e regjistrimit u identifikuan në Maqedoni, njoftoi Ministria e Brendshme.

Ministria thekson se përcaktimi dhe regjistrimi i numrit personal të identifikimit zgjati nga 01.01.1981 deri më 31.12.1985.

  • Në këtë periudhë kohore, u bënë gabime në përcaktimin dhe regjistrimin e numrave personal të identifikimit, gjë që çoi në përcaktimin e numrave të dyfishtë të identifikimit personal për të njëjtin person. Përveç kësaj, numrat e kopjuar të sigurimeve shoqërore u përcaktuan më vonë si rezultat i kontrolleve jo të plota nga punonjësit në shërbimet administrative, të dhënave të pasakta të marra nga UVMK dhe lëshimeve teknike të sistemit ekzistues për përpunimin automatik të të dhënave, tha Ministria e Brendshme.

Në mënyrë që të azhurnohen plotësisht dhe në kohë numrat e ID-së, shtoi deklarata, Departamenti i Çështjeve Civile, Sektori për Mbikëqyrjen Administrative, Departamenti i Shtetësisë, Gjendjes Civile dhe numrit të ID-së u bashkuan me këtë proces në përcaktimin e numrave të kopjuar të ID-së, duke përgatitur listat me të dhënat dhe i dorëzon ato në Shkupin TON for për procedurë të mëtejshme për kontrollimin e të dhënave personale dhe anulimin e tyre.

  • Deri më tani, janë përpunuar numrat e dyfishtë të ID për vitet aktuale nga 1954 në 2019. Nga viti 1930 deri në 1954 procedura për kontrollimin e këtyre numrave të identitetit është në proces dhe në këtë periudhë të analizës ka një numër më të vogël të numrave të tillë të ID-së. Vetëm për ilustrim në UUR Shkup nga 660 numra të dyfishtë ID, 580 u anuluan, dhe për 80 procedura po vazhdon dhe ata i referohen regjistrave nga zyrat lokale të UVMK Shkup dhe 213 numrave të identitetit që janë për regjistrin e lindjeve për Shkupin, thonë nga Ministria e Brendshme
  • https://kanal5.com.mk/mvr-problemot-so-dvojnite-matichni-broevi-datira-od-1981-godina/a470460