MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS RMV /141 mësues mentorë do të marrin paga më të larta nga shtatori

30

Sipas Ligjit për Mësuesit dhe Bashkëpunëtorët Profesionalë në Shkollat ​​Fillore dhe të Mesme, përmes zgjedhjes së njoftimit të parë publik, 141 mësues të shkollës fillore janë avancuar në titullin mentor, për të cilin kandidatët dhe menaxhmenti i shkollës tashmë janë informuar, informon Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Të gjithë mësimdhënësit e avancuar do të ushtrojnë të drejtën për një shtesë page prej rreth 3,000 denarë, bazuar në ngritjen në titull mentor, me fillimin e vitit të ri shkollor, për të cilin fondet tashmë janë siguruar në buxhetin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkenca

-Mësuesi-mentor është niveli i tretë në zhvillimin profesional, pas nivelit të kursantit dhe mësuesit. Mentori, përveç udhëzimit të mësuesit fillestar përmes aktiviteteve shkollore dhe ndihmës së tij / saj në marrjen e aftësive dhe aftësive të nevojshme për punë të pavarur si mësues, gjithashtu udhëzon studentët nga kolegjet e mësuesve, përdor qasje inovative dhe ndihmon kolegët në zbatimin kërkimin e veprimit dhe merr pjesë në zhvillimin e politikave të zhvillimit të shkollës.

Gjithashtu, mësuesit-mentorë do të përfshihen në zbatimin e Konceptit të ri në arsimin fillor, i cili fillon në shtator të këtij viti në klasën e parë dhe të katërt, dhe proceset e reformës në klasën e nëntë do të zbatohen plotësisht në 5- e ardhshme 6 vjet – thonë MAS.

Në mënyrë që një mësues të jetë në gjendje të aplikojë për një mentor, është e nevojshme të plotësoni disa kushte: të keni të paktën 7 vjet përvojë pune si mësues, të punësoheni për një kohë të pacaktuar dhe të përmbushni standardet profesionale për një mësues mentor.

Ndërkohë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës kujton se thirrja e dytë publike për mësimdhënësit e shkollave fillore që të promovohen në titullin mentor është publikuar në lidhjen vijuese. Vetë thirrja rendit shkollat ​​të cilave u referohet.

Aplikimi kryhet ekskluzivisht në mënyrë elektronike përmes karierenrazvoj.mon.gov.mk, ku përveç aplikacionit, bashkangjitet edhe dokumentacioni i duhur si provë e përmbushjes së kushteve të deklaruara. Afati i fundit i aplikimit është 15 korrik 2021.