Ministri i Financave Fatmir Besimi / Shkalla e papunësisë vazhdoi të ketë rënie gjatë tremujorit të parë të vitit 2021 dhe është në nivel historikisht më të ulët prej 16%

24

Shkalla e papunësisë vazhdoi të ketë rënie gjatë tremujorit të parë të vitit 2021 dhe është në nivel historikisht më të ulët prej 16%❗Njëkohësisht, rritet edhe shkalla e punësisë (47.1%) si dhe shkalla e popullsisë aktive (56%). Në krahasim me tremujorin paraprak:🔸 numri i të punësuarve është më i lartë për 0.5% (3.569 persona);🔸 numri i personave të papunësuar është më i ulët për 0.7% (1.129 persona);🔸 popullsia e përgjithshme aktive është më e lartë për 0.3% (2.440 persona).Këto të dhëna tregojnë se masat antikrizë që ndëmerren për ruajtjen e vendeve të punës gjatë krizës së Covid-19 – japin rezultate. Poashtu, çdo vit nga buxheti ndahen më shumë mjete për masat aktive për punësim me qëllim të përmirësimit të përshtatshmërisë së fuqisë punëtore lidhur me kërkesën e tregut të punës.Projeksionet e Министерство за финансии/Ministria e Financave/Ministry of Finance me #StrategjinëFiskale të re janë që shkalla e papunësisë deri në vitin 2026 të zvogëlohet në 8.6%,ndërsa shkalla e punësisë të rritet në 54.3%.