Maqedonia nuk ka treguar seriozitet në zbatimin e Konventës së Stambollit, veçanërisht në kohë krizash

26

Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje – Konventa e Stambollit u miratua nga Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës në Prill 2011 dhe u hap për nënshkrim në Maj të atij viti. Konventa konsiderohet si “standard i artë” në përpjekjet ndërkombëtare për të mbrojtur gratë nga dhuna dhe është një instrument ligjor rajonal për mbrojtjen e të drejtave të grave.

Republika e Maqedonisë Veriore ishte ndër vendet e para që nënshkroi Konventën e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit), dhe në Dhjetor 2017, pas një periudhe të gjatë dhe presionit të fortë nga organizatat e shoqërisë civile, Asambleja e ratifikoi atë, pas së cilës Konventa hyri në fuqi në qershor 2018. Shteti, me ratifikimin e Konventës, mori përsipër të marrë masa legjislative dhe masa të tjera për të siguruar një kornizë ligjore, institucionale dhe organizative për parandalimin e dhunës ndaj grave, mbrojtjen e viktimave të dhunës dhe ndëshkimin e autorëve të dhunës. Efekti juridik i Konventës nënkupton që me ratifikimin e saj ajo bëhet pjesë e rendit të brendshëm juridik, duke imponuar kështu nevojën për të harmonizuar kornizën ekzistuese ligjore dhe institucionale me dispozitat e saj.

Ana Avramovska Nushkova, Këshilltare Ligjore nga Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje i tha MIA-s se vendi ynë, sipas Raportit të Progresit për Republikën e Maqedonisë Veriore në zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Zbatimin e Konventës së Stambollit, dha një të qartë sinjalizojnë që proceset tona po shkojnë ngadalë. Ajo theksoi se vonesa më e madhe në zbatimin e të gjitha aktiviteteve është në fushën e parandalimit.

  • Në parim, shteti nuk ka treguar seriozitet, veçanërisht jo në kushte krize për të zbatuar plotësisht aktivitetet dhe vetë Plani Kombëtar i Veprimit pasi është bërë nuk ka implikime buxhetore kush dhe si duhet të alokojë fonde nga buxheti i institucionit që do të jetë financuar ato aktivitete. Vetë Plani Kombëtar i Veprimit parashikon harmonizimin e legjislacionit, shërbimeve, përkatësisht shërbimeve të specializuara që duhet të jenë në dispozicion të grave viktima të dhunës dhe dhunës në familje dhe parandalimin. Parandalimi nënkupton jo vetëm fushata për të rritur ndërgjegjësimin e publikut, për të folur për dhunën, për të nxjerrë në dritë numrat gri kur rastet e ardhshme të dhunës mund të parandalohen, ajo gjithashtu siguron një numër trajnimesh për profesionistët që ofrojnë shërbime të drejtpërdrejta për gratë viktima të dhunës dhe punojnë në fushën e dhunës në familje, tha ajo.

Avramovska Nushkova thekson se sa i përket progresit të vendit tonë është miratimi i Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Familje në Janar 2021 i cili, siç thotë ajo, është një ligj gjithëpërfshirës që rregullon shumë gjëra që do të avancojnë të drejtat për të gjitha viktimat e dhunës me bazë gjinore.

  • Ligji është me zbatim të zgjeruar, dmth megjithëse u miratua në janar, ai fillon të zbatohet në maj 2021 dhe ka një periudhë prej tre muajsh ku do të miratoheshin të gjitha aktet nënligjore që do të bëjnë zbatimin e suksesshëm të Ligjit. Në këtë moment, këto akte nënligjore janë ende në proces të krijimit, ku organizatat e shoqërisë civile kanë filluar të përfshihen si pjesë e grupeve të punës për krijimin e këtyre akteve nënligjore. Një nga risitë kryesore në këtë ligj është parimi i kujdesit të duhur që punonjësit në institucionet që punojnë drejtpërdrejt për të ndihmuar, mbështetur dhe mbrojtur viktimat e dhunës dhe dhunës në familje duhet të kenë transferimin e ekspertizës dhe shërbimit të tyre, tha ajo.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i tha MIA-s se në përputhje me Konventën e Stambollit, u hartua një Ligj për pagimin e kompensimit monetar për viktimat e krimit të dhunshëm, ku viktimat e dhunës me bazë gjinore kanë të drejtë për kompensim në përputhje me dispozitat e kësaj ligji.

  • Ligji për Mbrojtjen Sociale është miratuar më 23.05.2019. Ndryshimet në Ligjin për Procedurën Penale po përgatiten, në mënyrë që t’i harmonizojnë ato me Konventën e Stambollit. Miratimi i Ligjit për Ndërprerjen e Shtatzënësisë nga 22.05.2019. Ndryshimet në Ligjin për Arsimin e Lartë janë dhënë në Programin e Punës për 2021. Një grup pune u krijua në Tetor 2020 për Ndryshimet në Ligjin për Tekstet në Shkollën Fillore dhe të Mesme dhe u përgatit një draft koncept. Ligji sigurohet nga Programi i Qeverisë për vitin 2021. Ndryshimet në Ligjin për Arsimin Fillor, përkatësisht Ligjin për Arsimin Fillor përfshijnë dispozita që promovojnë barazinë dhe ndalojnë diskriminimin në përputhje me arsyet e parashikuara nga Ligji për Arsimin Fillor, përfshirë dispozitat që ndalojnë përdorimin e materialeve mësimore dhe ndihmave
  • https://24info.mk/%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB/