KSHZ filloi zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve për zgjedhjet lokale

73

Në seancën e sotme, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (SEC) filloi zgjedhjet e rastësishme të presidentit, zëvendësit, anëtarëve dhe deputetëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve për zgjedhjet lokale me një mandat prej pesë vjetësh. Do të zgjidhen gjithsej 810 anëtarë të KKZ-ve dhe Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit. Çdo KKZ do të ketë dhjetë anëtarë, dhe të paktën 30% e tyre duhet të jenë gra.

KSHZ-ja sot miratoi ndryshimet në Udhëzimet dhe metodologjinë për zgjedhjen e presidentit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre të KKZ-së. Siç shpjegohet nga Nënkryetari i Komisionit Ditmire Shehu

  • KSHZ për zbatimin e nenit 21, paragrafi 2 i KE në komunat ku jetojnë të paktën 20% e qytetarëve të komuniteteve të tjera, e cila pasqyron parimin e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të të gjitha komuniteteve, zgjedhja do të bëhet sipas kombësisë sipas regjistrimit të kryer në vitin 2002, tha ajo. Ai shpjegoi se bazuar në këtë, ku jetojnë 20 deri 50 përqind të anëtarëve të komuniteteve, dy anëtarë të KKZ-ve do të zgjidhen prej tyre, nga 50 në 70 përqind për tre, dhe mbi 70 përqind për katër.

Përzgjedhja rastësore e anëtarëve të KKZ-ve dhe Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit kryhet nga administrata komunale dhe administrata e Qytetit të Shkupit me arsim të lartë.

Përfaqësimi gjinor gjithashtu vërehet kur zgjedhni anëtarët. Të paktën dy anëtarë të KKZ-së duhet të jenë gra.

Sot, anëtarët e Komisionit pranuan ndryshimin e planit të prokurimit publik në pjesën e rindërtimit të njësive rajonale dhe zyrave të KSHZ-së. Fondet e siguruara për blerjen e automjeteve (një milion denarë) dhe printerët (450,000 denarë) janë rialokuar dhe do të përdoren për rindërtimin e zyrave rajonale të KSHZ-së. Shumica e fondeve për rindërtimin e njësive rajonale dhe zyrave të KSHZ-së sigurohen në bashkëpunim me IFES – Maqedoni.

Sipas marrëveshjes politike, zgjedhjet lokale në Maqedoninë Veriore pritet të mbahen në gjysmën e dytë të tetorit2021