Deri më 31 janar, të papunët mund të aplikojnë për një kredi deri në 10,000 euro për të filluar biznesin e tyre

680

Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë Veriore më 01.01.2021 shpall:

Konkurs Publik

për të papunët Të gjithë personat e papunë të cilët janë të regjistruar si punëkërkues aktivë në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë Veriore dhe të cilët dëshirojnë të fillojnë biznesin e tyre, mund të aplikojnë për pjesëmarrje në Projektin e Vetëpunësimit me kreditim. Kushtet në të cilat mund të merren kreditë janë si më poshtë: – Personi i papunë mund të marrë një kredi nga të paktën 5,000 euro deri në një maksimum prej 10,000 euro, sipas zgjedhjes së tij si aplikant për kredi, dhe për çdo punë të krijuar rishtas 5,000 euro shtesë, të cilat do të financojnë projekte me maksimumi 5 vende pune (përfshirë aplikantin e kredisë) , dmth deri në 30,000 euro, pavarësisht nëse është një veprimtari e shkallës më të vogël apo më të madhe

– Periudha e ripagimit është 7 vjet me një periudhë faljeje prej 1.5 vjetësh të përfshirë, pavarësisht nga shuma e fondeve të kredisë; – Norma e interesit prej 1% në vit; – Pjesëmarrja vetanake e huamarrësit të paktën 25% të shumës së kërkuar të kredisë (në formën e pajisjeve, artikujve dhe / ose parave); – Garancia për ripagimin e fondeve të hipotekës në një raport prej 1: 1 me kredinë e aprovuar, ose kambialin e vetë të vlerësuar nga të paktën një debitor për të cilin të drejtat dhe detyrimet në lidhje me të rregullohen nga deklarata e një kambiali të lëshuar në formën e një akti noterial dhe klauzola ekzekutive ose pengu i dorës në një raport prej 1: 2 në shumën e kredisë së miratuar. Kërkesa për hua mund të dorëzohet në klubet e punës të 30 Qendrave të Punësimit të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë Veriore, çdo ditë pune nga ora 09:00 deri në 14:00. Informacione të hollësishme mund të merren në klubet e punësimit në 30 Qendrat e Punësimit, në uebfaqen e Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë Veriore www.av.gov.mk, si dhe në faqen FB të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë Veriore. Për të gjitha pyetjet shtesë mund të kontaktoni në telefonat e kontaktit 02 / 3111-850 dhe 02 / 3122-397 si dhe në e-mail: [email protected] dhe [email protected]

https://kariera.mk/article/6964/do-31-januari-nevrabotenite-mozhe-da-apliciraat-za-kredit-do-10-000-evra-za-zapochnuvanje-na-sopstven-biznis