DAP-i nuk bllokoi asnjë llogari të pronarëve për pagë të papaguar për puntorët …

39

Gjatë vitit 2020, Drejtoria e të Ardhurave Publike nuk bllokoi asnjë faturë për pagat e papaguara për punëtorët. Kjo tregon bilancin e dysheve të papaguara të pagesave bruto për shëndetësi, pensione dhe sigurime shoqërore, si dhe tatimin mbi të ardhurat personale, raporton Factor.mk.

Borxhi ndaj DAP mbi këtë bazë u rrit në shumë absolute me 845,249,117 denarë ose 11.11 përqind më shumë se një vit më parë. Në vitin 2020, megjithatë, DAP uli masat për mbledhjen e detyruar të borxheve të papaguara të taksave.

Kjo më së shumti është për shkak të Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Procedurën Tatimore gjatë një gjendje të jashtëzakonshme, i cili nuk lëshoi ​​një paralajmërim për pagimin e taksës dhe për këtë arsye nuk mund të fillojë një procedurë të mbledhjes së detyruar gjatë gjendjes së jashtëzakonshme., si dhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme deri më 30 qershor 2020.

Gjykata Kushtetuese anulloi Dekretin vitin e kaluar në 24 Qershor, por gjithsesi ndikimi i mjedisit të ri të biznesit dhe të gjitha ndryshimet në sjelljen e taksapaguesve të shkaktuar nga kriza e përgjithshme shëndetësore dhe kushtet e reja në ekonomi, si dhe mundësitë e reduktuara për PRO për të shkuar në terren dhe ndryshime të jashtëzakonshme.rregulloret.

“Për çdo muaj, Zyra e të Ardhurave Publike përgatit dhe dorëzon bllokadat në një dinamikë të përcaktuar nga Kalendari i aktiviteteve, në mënyrë që nga dorëzimi i paralajmërimeve deri në dorëzimin e bllokadave të kalojë koha që përfshin afatin ligjor në të cilin elektronika dorëzimi konsiderohet i rregullt.pagimi pas qortimit dhe kohëzgjatja e aktiviteteve të brendshme për kontrollimin e pagesave, përgatitjen e vendimeve, etj, por natyrisht para maturimit të detyrimit të pagesës për muajin tjetër.

Kjo është një dinamikë e rregullt e veprimit të Zyrës së të Ardhurave Publike në vitet e kaluara, si dhe në vitin 2021 aktual, me të cilin ka kujdes të plotë në veprimin dhe zbatimin e autorizimeve ligjore të Zyrës së të Ardhurave Publike.

Gjatë vitit 2020, në përputhje me Dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e PBB-së gjatë një gjendje të jashtëzakonshme, Zyra e të Ardhurave Publike nuk lëshoi ​​paralajmërime për pagimin e taksës / borxhit në bazë të MPIN dhe nuk filloi një procedurë të mbledhjes së detyruar gjatë kohëzgjatja e gjendjes së jashtëzakonshme, si dhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme deri më 30 qershor 2020.

“Pas ndërprerjes së gjendjes së jashtëzakonshme, Zyra e të Ardhurave Publike rifilloi aktivitetet e saj, duke mbuluar të gjitha borxhet e taksave nga muajt e mëparshëm që ishin të papaguara dhe të pa mbledhura”, thuhet në përgjigjen që morëm nga administrata.

https://24info.mk/%D1%83%D1%98%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0/