1,759 hipoteka të bëra në bankat në Maqedoni në tremujorin e parë

29

Në tremujorin e parë të këtij viti, 7,777 transaksione u regjistruan në bazën e të dhënave të Regjistrit të çmimeve dhe qirave, nga të cilat 5,327 ishin shitje të pasurive të patundshme dhe 2,450 qira të pasurive të patundshme. Krahasuar me tremujorin e mëparshëm (tetor-dhjetor 2020), 366 transaksione të tjera janë regjistruar.

Krahasuar me muajt nga tremujori i parë i këtij viti, mund të vërehet se numri më i madh i transaksioneve ka ndodhur në Mars, kur janë regjistruar 2,890 transaksione. Numri më i ulët i transaksioneve është regjistruar në Janar, me 2,025, ndërsa në Shkurt, 2,862 transaksione janë regjistruar.

Nëse marrim parasysh vëllimin e transaksioneve sipas muajve dhe sipas llojit të transaksioneve, mund të konkludohet se numri më i madh i shitjeve janë regjistruar në Mars, dmth 2,047 shitje, dhe qirat më të regjistruara janë regjistruar në Shkurt, dmth. 935 qira, tregon Raportin e Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive për tremujorin e parë të këtij viti.

Vlera totale e 4,476 shitjeve për arsye të ndryshme është 175 milion euro, nga të cilat 4001 janë shitje me vlerë 130 milion euro, 17 ankande me vlerë 0,5 milion euro, 735 shitje investitorësh me vlerë 42 milion euro dhe 28 të blera nga shteti prej 2.5 milion euro.

Krahasuar me tremujorin e parë të vitit të kaluar, numri i shitjeve të pasurive të paluajtshme është afërsisht i njëjtë. Nëse në periudhën janar-mars të vitit të kaluar kishte 5,440 transaksione të tilla, në të njëjtën periudhë të këtij viti ishin regjistruar 5,327.

Tregu i qirasë po stabilizohet

Nga ana tjetër, qiradhëniet u rritën nga 2,284 në 2,450, duke treguar një rimëkëmbje në këtë segment të tregut, ku pas fillimit të pandemisë kovide kishte një rënie.

Qiratë për apartamente u rritën nga 566 në 717, për shtëpitë nga 189 në 258, për parcelat shtetërore nga 834 në 927, për tokat bujqësore nga 200 në 475. Ka një rënie të qirave për ndërtesat industriale, dmth nëse në tremujorin e parë të vitit të kaluar kishte 39 në tre muajt e parë të këtij viti që numri ishte 29. Nga 43 në 27 rënie të qirave të tokës ndërtimore në tremujorin e parë të vitit 2020 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

2.450 qira të regjistruara ishin me vlerë 864,192 euro dhe shumica e shumës u takon qirave të parcelave shtetërore – 558,449 euro. Vlera e qirave të 717 apartamenteve është 168,622 euro, dhe 258 qira të shtëpive – 69,613 euro.

1,759 hipoteka të reja, rritje si në çmimet e pasurive të paluajtshme ashtu edhe në lejet e ndërtimit

Sipas Raportit të Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme, në tremujorin e parë të këtij viti, janë regjistruar 1.759 hipoteka me vlerë 160.187.107 euro. 759 prej tyre janë në Qendrën për Kadastër të Patundshmërive në Shkup me vlerë 67.8 milion euro.

Në fund të tremujorit të parë të vitit 2021, 506 pjesë të ndërtesave, 134 parcela kadastrale dhe 304 të dhëna për objektet e infrastrukturës u konfirmuan në regjistrin e pasurive të paluajtshme të bllokuara të destinuara për shitje.

Sipas të dhënave të Bankës Kombëtare, çmimet e apartamenteve në tremujorin e dytë të këtij viti me bazë vjetore u rritën me katër përqind, krahasuar me tremujorin paraardhës me tre përqind. Në këtë tremujor, u regjistrua një rritje në numrin e lejeve të ndërtimit. Në prill të këtij viti, janë lëshuar 233 leje ndërtimi, që është 34.7 përqind më shumë krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar dhe është planifikuar ndërtimi i 618 apartamenteve. Në maj të këtij viti, janë lëshuar 300 miratime, ose 86.3 përqind më shumë se në maj të vitit të kaluar, të cilat mundësojnë ndërtimin e 615 apartamenteve.