Fakulteti.mk/Skandali në UT vazhdon/Inspektori Ilievski më janë lutur ta hesht rastin 33 dosje në Fakultetin Juridik kanë lëshime e di Zaevi,e dijnë ndërkombëtarët

411

linku

https://www.fakulteti.mk/news/07062019/pismo-od-inspektorot-gjorgji-ilievski-bev-zamolen-da-go-prikrijam-celiot-sluchaj

Lidhur me deklaratën e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit që distancohet nga pretendimet e parregullsive që inspektori Ilievski gjeti tek Universiteti i Tetovës, Opinionit iu drejtua me një letër vetë Ilievski që publokohet në mënyrë të plotë

Unë nuk jam i befasuar nga drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, Tome Spiroski, dhe nga Shefi i Departamentit për inspektim, Afrim Saljiu me këtë deklaratë, sepse ata më kanë bërë trysni dhe më janë kërcënuar të tërheqë procesverbalet dhe të mos dërgoj vendimet mbi procesverbalet sepse do të vuajë pasojat nëse nuk I tërheq procesverbalet dhe unë nuk duhet të marr ndonjë vendim dhe ata ti lëshojë për realizim .Kërcënime të tilla mu prezentuan në takimin më 10.05 2019, në zyrën e drejtorit, ku ishin të pranishëm edhe kolegët Predragi, Zorani,Vesna, Christina, Daniela, Snezhana. Kërcënimeve të tilla u jamë përgjigjur nga ana ime se unë jam një inspektor i pavarur dhe për çdo gjë që unë kam vendosur unë nënshkruaj dhe unë jam duke qëndruar pas atyre parregullsive të konstatuara . Unë u jam përgjigjur se dua të përfundoja karrierën time në mënyrë profesionale dhe ligjore.Për kërcënime të tilla do të informoj dhe informova të gjitha institucionet e brendshme, ambasadat e huaja, masmediat, si dhe Komisioni Shtetëror për Anti- Korrupsion do të informohen për kërcënime të tilla. Kjo është ajo që bëra, të gjithë janë të njohur. Ajo qëndron në ankesë br.12-2682 / 1 i 5.13.1019 vit, dhe ankesën shtesë dorëzuar Komisionit Shtetëror Anti-Korrupsion për trysnitë e përmendura më lart.

Vetëm për t’i përkujtuar eprorët. A ka nevojë për tu respektuar dhe zbatuar Ligji për inspekstim mbykqyrës – parimet bazë të inspektimit, do të theksoj vetëm nenin 8 i cili detyron ti përmbahet çdo inspektor, dhe po e citoj: “Inspektori është i pavarur në kryerjen e inspektimit dhe për të vendosur mbi veprimet që duhet të ndërmerren gjatë mbikëqyrjes, si dhe masat që do të vendosen pas mbikëqyrjes.Prandaj prej aty del Neni 31 paragrafi 2 i Ligjit për inspektimin e arsimit, dhe po e citoj: “Nëse inspektori arsimor konstaton se nuk zbatohen ligjet, rregulloret dhe aktet e tjera, të miratojë një vendim që urdhëron ekzekutimin e masave të caktuara brenda një afati kohor që do të përcaktohet nga inspektori, dhe kjo periudhë nuk mund të zgjasë më shumë se tetë ditë nga dita e marrjes së vendimit “.Nga inspektimet e rregullta, të kryera në Universitetin Shtetëror të Tetovës më datë 01 dhe 12.04 .2019 të këtij viti në FAKULTETIN JURIDIK nga ana e kolegëve të mi të cilët mbikëqyrëm ishim pesë (5) ,u kontrolluan mbi 33 dosje të dhënat në fushën e titujve mësimore dhe shkencore të profesorëve të asociuar, docentë të rregullt dhe me part time (me kohë të pjesshme ) nga inspektorët janë gjetur difektet ligjore dhe lëshime si dhe promovimin e paligjshme të zyrtarëve publikë në thirrje të titujve mësimore-shkencore sipas Ligjit për arsimin e lartë dhe të Ligjit për punësim.Kështu, është mbledhur dhe dokumentacioni i përgjithshëm që unë vetë i kam në dosjen time dhe i janë dorëzuar Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Anti- Korrupsionit të RVM dhe poashtu materiali i dokumentacionit është dorzuar në Kabinetin e Kryeministrit Zoran Zaev.Gjithashtu, personalisht është njohur edhe ministri i Arsimit dhe Shkencës për paligjshmëri të saj, e cila është konstatuar për të promovuar titullin akademik-shkencor të profesor i asociuar,-docent dhe angazhimin e tij intelektual që ka marrë fonde nga universiteti në kundërshtim me ligjin e arsimit të lartë, e njëjta vlen edhe për zyrtarë të tjerë publikë. Më kërkuan të mbuloja-të fshehja të gjithë rastin. Gjithashtu, në disa raste, Zëvendësministri i Punëve të Brendshme më është drejtua mua, mes të cilave të cilave më kërkuan edhe ta fshehja këtë rast..Në vend që të marrë mbështetje nga drejtori për atje ku duhet të respektohet ligjshmëria.Ai i nënshtrohet disa lojrave të pahijshme dhe të papërshtatshme që më duket pak si të padobishme tani kur ne synojmë të bashkohemi me trendet dhe ligjet evropiane.Gorgi Ilievski, Inspektori i Lartë i Arsimit dhe Shefi i Departamentit për Mbikëqyrjen e Inspektimit në Arsimin e Lartë

 07.06.2019 Категорија: Образование

Во врска со соопштението на Државниот просветен инспекторат во кое се оградува од тврдењата на инспекторот Илиевски за нерегуларностите на тетовскиот универзитет, Илиевски напиша писмо кое го објавуваме во целост:

Не сум изненаден од директорот на Државниот просветен инспекторат, Томе Спироски, и раководителот на Секторот за инспекциски надзор, Африм Саљиу, со ваквото соопштение бидејќи тие ми вршеа притисок со закани да се повлечат записниците и да не се праќаат решенија оти ќе трпам последици ако не ги повлечам записниците и не смеам да пуштам решенија. Таквите закани беа на одржаниот состанок на 10.05.2019 година во канцеларијата на директорот, каде што беа присутни колегите Предраг, Зоран, Весна, Христина, Даниела, Снежана. На таквите закани им беше одговорено од моја страна дека јас сум самостоен инспектор и на сето што сум констатирал се потпишувам и стојам зад тие констатирани незаконитости. Им одговорив дека сакам професионално и законито да си ја завршам мојата работна кариера. А за ваквите закани ќе бидат информирани сите домашни институции, странски амбасади, средствата за јавно информирање, како и Државната комисија за корупција. Тоа и го направив, запознати се сите. Тоа стои и во Претставката бр.12-2682/1 од 13.05.1019 година, како и во дополнителна претставка доставена до Државната комисија за спречување корупција за напред наведеното. 

Само да ги потсетам претпоставените. Дали треба да се почитува и применува Законот за инспекциски надзор – Основните начела на инспекцискиот надзор, ќе го истакнам само член 8 кој го обврзува секој инспектор, цитирам: „Инспекторот е самостоен при вршењето на инспекцискиот надзор и одлучувањето за дејствијата кои треба да се преземаат при вршењето на надзорот, како и за мерките што ќе бидат изречени по извршениот надзор“.Оттука произлегува и член 31 став 2 од Законот за просветна инспекција, цитирам: „Доколку просветниот инспектор утврди дека не се применуваат законите, прописите и другите акти, донесува решение со кое се наредува извршување на определени мерки во определен рок кој ги определува инспекторот, а тој рок не може да биде подолг од осум дена од денот на донесување на решението“.
Од извршениот редовен инспекциски надзор, извршен на Државниот универзитетот во Тетово на 01. и 12.04.2019 година, на Правниот факултет од страна на моите колеги кои бевме на надзор 5 (пет) проверивме 33 досиеја во делот на наставно-научни звања на доценти, вонредни и редовни професори од страна на инспекторите беа констатирани законски пропусти, како и незаконско унапредување на јавните функционери во наставно-научни звања согласно Законот за високо образование и Законот за работни односи. Притоа се прибраа и целокупни документации кои ги поседувам и се предадени до Државната комисија за спречување на корупција на РСМ, како и доставена документација до кабинетот на премиерот Зоран Заев. 

Воедно, лично е запознат и министерот за образование и наука за неговата незаконитост која е констатирана за унапредување во наставно-научно звање доцент, како и за неговите интелектуални ангажирања кои добивале парични средства од универзитетот што е спротивно на Законот за високо образование, истото важи и за другите јавни функционери. Бев замолен да го прикријам целиот случај. Исто така, на неколку наврати ми се обрати и заменик-министерот за внатрешни работи, за кој исто така бев замолен да се сокрие овој случај.Наместо да добијам поддршка од страна на директорот за таму каде што треба да се почитува законитоста. Тој подлегнува на некои според мене игри недостојни-непримерни кои најмалку ни се потребни сега кога тежнееме да се приклучиме до европските трендови и законитости.

Ѓорѓи Илиевски, виш просветен инспектор и раководител во одделението за инспекциски надзор во високото образование