Revizioni: Zyra e regjistrit amë lëshoi ​​certifikata falas, 21,957 u gabuan, askush nuk paguajti asnjë gjobë

81

Mijëra certifikata janë lëshuar pa pagesë, 4% e dokumenteve të lëshuara janë me të dhëna të pasakta, certifikatat nuk janë përgatitur në kohë – këto janë pjesë e shumë lëshimeve të identifikuara nga Zyra e Kontrollit të Shtetit për funksionimin e Zyrës së Regjistrimit amë në 2019. Drejtori i Zyrës gjatë auditimit është Bujar Dardhishta.

Auditorët identifikuan problemet me operacionet financiare, punësimin, prokurimin publik dhe shprehën rezerva për pajtueshmërinë me ligjet dhe udhëzimet.

Ky raport i auditimit vetëm konfirmon vërejtjet e qytetarëve për shërbimin e dobët dhe dokumentet e gabuara.

“Administrata nuk ka miratuar një procedurë të brendshme që do të rregullojë procedurën për lëshimin e certifikatave të lindjes dhe shërbimeve të tjera për qytetarët. “Nuk ka një kurs të përcaktuar të aktiviteteve që duhet të kryhen nga punonjësit, në mënyrë që të veprojnë në mënyrë uniforme dhe korrekte në ofrimin e shërbimeve të kërkuara,” thanë auditorët.

Në vitin 2019, janë lëshuar 21,957 deklarata të gabuara në certifikata, pra 4% e numrit të përgjithshëm të certifikatave të lindjes të lëshuara. Zyra nuk ka vendosur një procedurë për përgjegjësinë dhe kompensimin e dëmit në gabimet e shtypjes, për shkak të së cilës për deklaratat e gabuara të ardhurat prej një milion denarë nuk janë paguar për Zyrën dhe 2.2 milion denarë për taksën administrative në buxhetin e shtetit . Ekstraktet e gabuara mbahen në Zyrë, por mënyra në të cilën do të trajtohen më tej nuk është përcaktuar, as nuk janë regjistruar nga komisioni i regjistrimit të institucionit. Zyra nuk mban evidencë materiale të fragmenteve sipas numrit rendor dhe nuk ka të dhëna për totalin e fragmenteve të prokuruara dhe të lëshuara me numër serik, për shkak të të cilave nuk mund të monitorojë dhe kontrollojë dokumentet e lëshuara.

Në vitin 2019, Zyra gjeneroi 36.2 milion denarë të ardhura nga aktiviteti i saj. Auditimi arriti në përfundimin se sipas rikapitulimeve nga njësitë rajonale janë paguar 901,000 denarë më pak, dmth janë lëshuar më shumë deklarata sesa janë paguar.

Sipas ligjit, Zyra duhet të kryejë kontrolle të rregullta mbi zyrat rajonale në qytete, por në vitin 2019, kontrolli u krye vetëm në një zonë shtëpie. Me inventarin e kryer të stokut të formularëve për fragmente, u konstatua një shkurtësi prej 94.451 ekstrakte në Shkup, Tetovë, Resnjë, Gostivar dhe Prilep.

Një kontroll më i afërt është bërë në njësinë rajonale Shkup-Qendër ku është konkluduar se librat në të cilët janë shkruar kërkesat nga qytetarët nuk janë një formë e përshkruar, por janë të ndryshme në përmbajtje dhe jo gjithmonë plotësojnë të gjitha të dhënat e kërkuara. Nuk ka kronologji të numrave nën të cilët regjistrohet kërkesa, ka kërkesa të ndryshme nga i njëjti numër dhe ka shembuj kur data e paraqitjes së kërkesës nuk është e shkruar. 42% e kërkesave për lindje nuk kanë dëshmi të personit që e paraqet kërkesën personalisht, dhe 11% e kërkesave për një certifikatë lindje nuk kanë dëshmi të lidhjes së gjakut me të ndjerin.

Enti shtetëror i revizionit në raport përcakton parregullsi të caktuara në prokurimin publik dhe realizimin e kontratave të lidhura të Zyrës, pastaj plotësohen në mënyrë të pahijshme kërkesat për lëshimin e certifikatave të lindjes, të martuar dhe të vdekur kur nuk ka të gjitha të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular, nr. procedura e brendshme rregullon procedurën për lëshimin e fragmenteve, si dhe mos mbajtjen e regjistrave materialë të fragmenteve sipas numrit rendor individual.

Njerëzit ishin të punësuar pa u parashikuar në plan dhe pa pëlqimin e Ministrisë së Financave, dhe kishte punësime që ishin në kundërshtim me ligjin, pa një mendim pozitiv nga Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, jo-transparente dhe që disa punonjës të caktuar në pozitë vartëse. Kishte edhe paligjshmëri në punësimin e personave sipas një kontrate, dmth në atë mënyrë ata pranoheshin më shumë sesa lejohej ligjërisht. Kishte shkelje të ligjeve edhe në prokurime, kështu që u bënë prokurime të mobiljeve, megjithëse mendohej të ishin vetëm për rindërtimin e ndërtesës.

Nga Enti shtetëror i revizionit gjithashtu deklaruan se personat përgjegjës nga Zyra e Regjistrimit nuk kishin ndonjë vërejtje mbi raportin.