Revizioni shtetëror në LSDM, VMRO-DPMNE dhe BDI: Tarifa të paqarta anëtarësie, donacione më të shtrenjta, pronë të partisë …

44

Vërejtjet kryesore në raportin e auditimit janë pasqyra e pamjaftueshme e financimit përmes tarifave të anëtarësisë, rritja e vlerës së pronës së partisë dhe dhurimet për partitë

Zyra Shtetërore e Auditimit sot publikoi raportet përfundimtare të auditimit mbi “Llogarinë për funksionim të rregullt” të LSDM, VMRO-DPMNE dhe BDI. Vërejtjet kryesore në raportin e auditimit janë pasqyra e pamjaftueshme e financimit përmes kuotave të anëtarësisë, rritja e vlerës së pronës së partisë dhe dhurimet për palët. Zyra Shtetërore e Auditimit gjithashtu përcaktoi një rritje në financimin e buxhetit të partive, e cila, sipas Zyrës, mund të ketë një ndikim në strukturën e shpenzimeve të partisë.

LSDM ende nuk i ka zbatuar rekomandimet e Raportit për vitin 2018

Zyra Shtetërore e Auditimit auditoi zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin Përfundimtar të Auditimit për 2018 të LSDM dhe raportoi se të dy rekomandimet nuk ishin zbatuar.

“Partia disponon dhe përdor lokale afariste në ndërtesat që trashëgoi nga personi i saj juridik, paraardhësi i saj. “LSDM nuk ka siguruar dokumente për përcaktimin e pronësisë së këtyre objekteve, regjistrimin e tyre në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive dhe regjistrimet e kontabilitetit në librat e biznesit të partisë,” tha raporti, duke shtuar se Auditori Shtetëror rekomandon që partia të rregullojë këtë situata.

Zyra Shtetërore e Auditimit në Raport gjithashtu deklaron pasqyrë jo të plotë të tarifave të anëtarësisë së partive.

“Mënyra e vendosur për mbledhjen, pagimin dhe raportimin e të ardhurave në bazë të anëtarësisë në LSDM nuk ofron pasqyrë të plotë dhe konfirmim të fondeve të paguara individualisht. Personi përgjegjës i palës për të ndërmarrë veprimtari për nxjerrjen e një akti për rregullimin e mëtejshëm të mënyrës së mbledhjes, pagesës dhe raportimit të shumave individuale të fondeve në bazë të tarifës së anëtarësisë, në mënyrë që të konfirmojë që shumat individuale të anëtarësisë janë brenda kufirit të përcaktuar ligjërisht.raporti.

Duke analizuar të ardhurat totale sipas llojeve të burimeve të financimit, SAO konkludon se pjesa e fondeve publike nga Buxheti i Maqedonisë në funksionimin e rregullt të LSDM tregon një trend në rritje nga 37 përqind në 2015 në 82 përqind në 2019, krahasuar me trendin e pjesës në rënie të burimeve private të financimit në të ardhurat totale të partisë. Kjo situatë, thekson Zyra Shtetërore e Auditimit, mund të ketë një ndikim në strukturën e shpenzimeve të partive në periudhën e ardhshme, duke pasur parasysh ndryshimin në Kodin Zgjedhor, ku burimi i financimit për fushatën zgjedhore, midis burimeve të tjera janë fondet nga llogaria e rregullt të partisë politike.

Vlera e shtuar e pronës së VMRO-DPMNE-së

Në raportin përfundimtar për auditimin e pasqyrave financiare së bashku me auditimin e pajtueshmërisë së VMRO-DPMNE për vitin 2018, auditori shtetëror i certifikuar, siç thuhet në raport, raportoi për një procedurë gjyqësore të iniciuar nga autoritetet kompetente në tetor 2018, me të cilën VMRO-DPMNE-së i ndalohet të tjetërsojë një pjesë të pasurive të paluajtshme / ndërtesa me vlerë totale të blerjes në vlerë prej 1,140,344 denarë, në pronësi të palës, duke e hipotekuar atë dhe duke e disponuar me qira, deri në përfundimin e procedurës para kompetentit autoriteti

“Ndalimi i disponimit të përkohshëm të një pjese të pasurisë së partisë politike përmes procedurës së filluar ndikon në vlerën e vlerësuar të një pjese të pasurisë së paluajtshme të shprehur në Bilanc, në përputhje me nenin 14 të Ligjit për Kontabilitetin e Organizatave Jo Fitimprurëse . Në librat e biznesit në vitin 2019, vlera e pronës është rritur për rivlerësimin e llogaritur në vlerë prej 12,407 denarë. “Ne theksojmë se deri në ditën e auditimit, procedura e filluar para autoriteteve kompetente është ende në vazhdim,” tha raporti.

Zyra Shtetërore e Auditimit rekomandon personat përgjegjës të palës që të marrin masa dhe aktivitete për regjistrimin e duhur të pasurive të paluajtshme, pas përfundimit të procedurës para autoriteteve kompetente.

Zyra e kësaj partie gjeti gjithashtu një rritje në financimin e buxhetit të partisë.Ne arritëm në përfundimin se pjesa e fondeve publike nga Buxheti i Maqedonisë në funksionimin e rregullt të VMRO-DPMNE tregon një trend në rritje nga 27 përqind në 2016 në 67 përqind në 2019, në krahasim me një trend në rënie në pjesën e burimeve private të financimit (tarifat e anëtarësisë dhe donacionet) në të ardhurat totale të partisë. “Situata e deklaruar mund të ketë një ndikim në strukturën e shpenzimeve të partisë në periudhën e ardhshme,” tha raporti.

BDI mori donacione më të shtrenjta se sa lejoheshin

Në raportin e auditimit për BDI thuhen disa kushte: Në raportin vjetor të donacioneve për vitin 2019, BDI raportoi një donacion nga një person fizik në vlerë prej 2,046 denarë që i referohet një automjeti të marrë si dhuratë në vitet e mëparshme. Vlera e vlerësuar e automjetit tejkalon shumën e lejuar të donacionit në vlerë prej 1,318 denarë, e cila nuk është në përputhje me Ligjin për Financimin e Partive Politike; Regjistri i dhurimeve për vitin 2019 nuk është përgatitur në një formë të përshkruar nga Rregullorja për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të dhurimeve të miratuar nga Ministri i Financave, i cili nuk është në përputhje me Ligjin për Financimin e Partive Politike. thuhet në Raport.

Këto kushte, siç thuhet në raportin e Zyra Shtetërore e Auditimit ndikojnë në kufirin e fondeve të siguruara nga partia politike si një burim i financimit bazuar në donacione, si dhe informacionin e dhënë nga Regjistri i Donacioneve. Rekomandimi është që personi përgjegjës i partisë të marrë masa dhe aktivitete për respektimin e shumave të lejuara ligjërisht për donacionet të parashikuara nga Ligji për Financimin e Partive Politike dhe përgatitjen e regjistrit të dhurimeve në një formë të përcaktuar ligjërisht.

Zyra arriti në përfundimin se BDI gjithashtu ka një rritje në financimin publik nga buxheti i shtetit, nga 51.12 përqind në 2015 në 83.58 përqind në 2019, pavarësisht trendit në rënie të përqindjes së burimeve të financimit privat në të ardhurat totale të partisë.

https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D1%81%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BF%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%B8-/31181680.html