Antikoprupsioni / Në kohë krize ka rreziqe të shtuara nga korrupsioni, puna e institucioneve do të monitorohet

222

Vëmendje do t’i kushtohet prokurimit publik, shpërndarjes së ndihmës shtetërore dhe donacioneve, si dhe punës së inspektorateve.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHP), në bashkëpunim me Platformën e Organizatave të Shoqërisë Civile për Luftimin e Korrupsionit përballë pandemisë Kovid -19 dhe gjendjes së jashtëzakonshme, po ndërmerr një numër veprimesh të përbashkëta, tha KKPK. Agjencia Kundër Korrupsionit thekson se në kohë krize, ekzistojnë rreziqe më të mëdha korrupsioni, siç dëshmohet nga krizat e mëparshme në një shkallë më të vogël si në vendin tonë, ashtu edhe në vendet e tjera.

  • Prandaj, vëmendje do t’i kushtohet prokurimit publik, shpërndarjes së ndihmës shtetërore dhe donacioneve, si dhe punës së inspektorateve. Ne presim që institucionet do të bëjnë çmos për të përfshirë mekanizmat e duhur antikorrupsion në procedurat e brendshme që shkruhen në bazë të rregulloreve me forcë juridike, të udhëhequr nga parimet e etikës, paanshmërisë dhe transparencës. Përveç kësaj, ne presim që do të ketë një procesverbal publik të marrësve të ndihmës shtetërore (në baza të ndryshme) dhe donacione, furnitorëve në prokurimet publike dhe subjektet e kontrolleve të inspektimit, thuhet në deklaratë.

Komisioni shtetror për parandalimin e korrupsionit u tregon edhe një herë zyrtarëve dhe subjekteve të sektorit publik që të respektojnë parimet e ligjshmërisë, integritetit, barazisë, publicitetit, normave etike dhe standardeve profesionale në ushtrimin e kompetencave dhe detyrave të tyre publike.

-Sipas këtyre parimeve, zyrtarët nuk duhet të përdorin funksionin, autoritetin publik, detyrën zyrtare dhe pozicionin për kryerjen e një veprimi i cili sipas rregullave ligjore është i ndaluar, d.m.th. ata nuk duhet të lejojnë heqjen e veprimit që ata janë të detyruar të kryejnë, ata nuk duhet të në varësi të ndjekjes së tyre profesionale për interesin e tyre personal, as për interesin e një personi tjetër, ata janë të detyruar të respektojnë interesin publik dhe të veprojnë pa diskriminim ose privilegj të askujt, ata nuk duhet të udhëhiqen nga personale, familjare , interesat fetare, partiake dhe etnike, as nga presioni dhe premtimet nga eprori ose nga një person tjetër, theksojnë KKPK.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHP) dhe Platforma përqendrojnë aktivitetet e tyre në monitorimin e përmbajtjes, transparencës dhe përgjegjshmërisë në zbatimin e dekreteve me fuqi ligjore dhe masave të marra nga Qeveria dhe institucionet në këto kushte të jashtëzakonshme, veçanërisht ato që përfshijnë shpenzimin e fondeve buxhetore dhe përdorimin e donacione, etj., me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve dhe situatës ekonomike të vendit. Pastaj për të mbështetur qytetarët dhe institucionet në raportimin dhe zbulimin në kohë të mospërputhjeve dhe paligjshmërive të mundshme në veprimet e autoriteteve shtetërore dhe vendore, si dhe individëve dhe subjekteve në sektorin publik.