Versioni origjinal / Linku i Komisionit të Venecias të Ligjit për përdorimin e gjuhëve në RMV në 25 faqe PDF

120

linku https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282019%29033-e&fbclid=IwAR08sNmVUMdRsLPFAvwnQ8gv6PCM-ZSg5NaycgrEM5ACwuOGvW6IKraE_lU