Qeveria e RMV e vendosi / N.P.Makedonija Pat do e rrëzoje objektin joligjor tek Mavrovasja

76

Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore në seancën e saj të parë të mbajtur sot vendosi t’i rekomandojë Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Autostradave dhe Rrugëve Rajonale për të marrë një vendim për punësimin e makinerive, pajisjeve dhe stafit të nevojshëm, për shkatërrimin dhe çmontimin në një ndërtesë të ndërtuar në mënyrë të paligjshme, e vendosur para TC Mavrovka, pa kompensim për Komunën e Çairit, dmth nga fondet e veta.

Brenda këtij vendimi, Qeveria rekomandon Komunën e Çairit dhe Ndërmarrjen Publike për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Autostradave dhe Rrugëve Rajonale të rregullojnë të drejtat dhe detyrimet e tyre reciproke për të lidhur një Marrëveshje për heqjen e ndërtesave të ndërtuara në mënyrë të paligjshme, pjesëve të ndërtesave dhe ndërtesave të vendosura në mënyrë të paligjshme.
Pas përmbushjes së detyrimeve nga marrëveshja, Komuna e Çairit dhe Ndërmarrja Publike për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e autostradave dhe rrugëve regjionale, brenda 7 ditësh, janë të detyruar të përgatisin dhe t’i paraqesin Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore Informacionin e duhur për përmbushjen e detyrimeve nga vendimi.