Certifikata e lidjes do të mund të merret në qytetin ku jetoni…

0
281

Në seancën e 135, Qeveria miratoi të dhënat për lidhjen elektronike të 76 domeneve me regjistrin elektronik të Regjistrit për Regjistrin e Lindjeve dhe të Vdekjeve,

Që nga themelimi i regjistrit elektronik të regjistrave, deri tani është bërë lidhja elektronike e 82 sferave dhe në këtë mënyrë qytetarët kanë qenë në gjendje të paraqesin një kërkesë për lëshimin e cerf=tifikatës në qytetin ku ata jetojnë, pavarësisht nga vendi i tyre i lindjes dhe vendbanimit dhe në mënyrë elektronike për t’u siguruar nga qyteti ku ka lindur personi. Me këtë lidhje, Zyrat Diplomatike dhe Konsullore të Maqedonisë Veriore janë mundësuar të lidhen në mënyrë elektronike me fushat e Drejtorisë për Regjistrin e Lindjeve dhe të Vdekjeve, të cilat kërkohen nga qytetarët që jetojnë jashtë vendit në një interval më të shpejtë kohor.

Centralizimi i të dhënave dhe optimizimi i proceseve të biznesit në Zyrë do të hapë një gamë të gjerë mundësish në fushën e zbatimit të rregulloreve evropiane dhe do të rrisë efikasitetin e administratës, është thënë në seancën e Qeverisë për këtë çështje